embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Diagnoza dysleksji i dysortografii

Diagnoza dysleksji i dysortografii

Diagnoza dysleksji i dysortografii w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.

Diagnoza dysleksji i dysortografii

Dysleksja rozwojowa jest to zaburzenie objawiające się trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu, które występują mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego oraz właściwego przebiegu nauczania szkolnego dziecka. Kilkanaście procent dzieci ma trudności z opanowaniem tych umiejętności i nie wynika to z błędów w edukacji czy wychowaniu. Stwierdzeniu, czy dziecko ma dysleksję rozwojową, służy diagnoza dysleksji i dysortografii.

W skład dysleksji rozwojowej wchodzi między innymi:

Dysleksja – odmienny sposób nabywania umiejętności czytania i pisania oraz ortografii, o podłożu neurologicznym. Trudności te mogą wpłynąć na umiejętność liczenia czy planowania i nie są powiązane z zaburzeniami rozwoju intelektualnego, poważnymi wadami wzroku czy słuchu oraz nieprawidłową opieką dydaktyczną.

Dysortografia – jest pojmowana jako zespół trudności towarzyszących opanowaniu poprawnej pisowni wyrazów. Dziecko popełnia różngo rodzaju błędy, w tym ortograficzne, mimo dobrej znajomości zasad pisowni.

Symptomy dysleksji rozwojowej

Wiek przedszkolny

Charakterystyczne problemy w czytaniu i pisaniu można zauważyć dopiero, gdy dziecko pójdzie do szkoły. Natomiast w okresie przedszkolnym możemy  zwrócić uwagę czy nie występują tzw. objawy ryzyka dysleksji. Należą do nich:

 • pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania dydaktycznego dziecko ma problemy z czytaniem;
 • mylenie prawej ręki z lewą;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • oburęczność;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabawy;
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów.

Klasy I-III

Symptomy dysleksji rozwojowej u dzieci w klasach I-II:

 • wolne tempo czytania, słabe rozumienie tekstu bądź bardzo szybkie tempo czytania z wieloma błędami;
 • popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów ze wzoru;
 • problemy z zapamiętaniem alfabetu;
 • mylenie liter;
 • trudności w pisaniu ze słuchu;
 • trudności z zapisywaniem zmiękczeń, mylenie głosek i-j oraz głosek nosowych: ą-om, ę-en;
 • nieprawidłowe trzymanie narzędzia do pisania;
 • szybkie męczenie się ręki przy pisaniu;
 • brak umiejętności łączenia liter;
 • mało czytelne pismo.

Klasy IV-VI

Symptomy dysleksji rozwojowej u dzieci w klasach IV-VI:

 • czytanie z mała liczbą błędów lecz wolno i bez rozumienia tekstu lub bardzo szybkie tempo czytania z wieloma błędami;
 • niechęć do czytania;
 • popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów ze wzoru;
 • mylenie podobnych liter;
 • trudności w pisaniu ze słuchu;
 • problemy z zapisywaniem zmiękczeń, mylenie głosek i-j oraz głosek nosowych: ą-om, ę-en;
 • przesadne ściskanie długopisu podczas pisania oraz nadmierny bądź zbyt słaby nacisk na papier;
 • wolne tempo pisania, szybkie męczenie się ręki;
 • nieczytelne pismo;
 • brak umiejętności łączenia liter.

Dodatkowo mogą występować problemy takie jak:

 • zła orientacja na mapie;
 • odczytywanie liczb od prawej do lewej stron;
 • trudności z posługiwaniem się długimi liczbami;
 • problemy z poprawną wymową wyrazów;
 • zapamiętywanie nazwisk, nazw, dat, orientacja w czasie – chronologia;
 • problemy z liczeniem w pamięci.

Gimnazjum / Klasy VII-VIII

Wymienione wyżej symptomy, utrzymują się, a dodatkowo mogą pojawić się nowe. Uczeń borykający się z dysleksją rozwojową często uzyskuje niższe wyniki, nieadekwatne do swoich możliwości. Problemy dziecka w nauce mogą być następujące:

 • problemy ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu;
 • niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek;
 • liczne błędy ortograficzne i gramatyczne pomimo znajomości zasad pisowni;
 • trudne do odczytania pismo odręczne;problemy z budowaniem wypowiedzi słownych;
 • niepoprawne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych;
 • trudności z dodawaniem w pamięci, bez pomocy kartki papieru;
 • niski poziom umiejętności wykonywania wykresów i rysunków;
 • trudności z czytaniem i rysowaniem map;
 • zła orientacja w czasie (chronologia i daty);
 • trudności w wykonywaniu ćwiczeń ruchowych, bieganiu, grach zespołowych;
 • niechęć do uprawiania sportu.

W jakim wieku powinna być przeprowadzona diagnoza dysleksji i dysortografii?

Diagnoza dysleksji i dysortografii powinna być przeprowadzona jak najwcześniej. Jeżeli u dziecka obserwujemy trudności w nauce, czytaniu i pisaniu wymienione powyżej, należy niezwłocznie zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzone badania pomogą opracować program specjalnych działań edukacyjnych, które uchronią dziecko od rozwinięcia się pełnych objawów dysleksji. Po wykonaniu badania w poradni, wydawana jest opinia ze szczegółowymi zaleceniami, jakie umiejętności i w jaki sposób należy ćwiczyć, by opanować trudności w nauce czytania i pisania.

Jak przebiega diagnoza dysleksji i dysortografii?

Diagnoza dysleksji i dysortografii trwa kilka godzin, dlatego badanie jest podzielone na 2 spotkania. Badanie kończy się wydaniem opinii dla szkoły i komisji egzaminacyjnych. W trakcie spotkań badane są:

 • ogólny poziom inteligencji;
 • pamięć wzrokowa i słuchowa;
 • percepcja wzrokowa i słuchowa;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • sprawność manualna;
 • lateralizacja;
 • koncentracja uwagi.
Pierwsze spotkanie z pedagogiem – badanie dziecka
Drugie spotkanie z psychologiem– badanie dziecka

Co należy przygotować przed badaniem?

Na badanie prosimy o zabranie ze sobą:

– opinię dziecka ze szkoły (dlaczego zostało skierowane do poradni);

– numer PESEL dziecka;

– zeszyt dziecka z języka polskiego i matematyki;

– okulary (jeżeli dziecko je nosi lub powinno nosić).

Formularz zgłoszenia

Top