embed google mapgenerate Google Maps#gmap_canvas img{max-width:none!important;background:none!important}function init_map(){var myOptions = {zoom:17,center:new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById('gmap_canvas'), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(51.2585393,15.56708070000002)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:'Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaBolesławiec, Marcina Opitza 11'});google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);
Home / Terapia wad wymowy

Terapia wad wymowy

Terapia wad wymowy w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.

Usuwanie wszelkiego rodzaju wad wymowy.

Terapia wad wymowy
Terapia wad wymowy w Bolesławcu

Mowa jest związana z ogromnym obszarem działań człowieka i ma wpływ na kształtowanie się jego osobowości w szczególności w okresie dorastania. Właściwa technika mówienia, wyraziste wymawianie wyrazów i poprawna dykcja dają dużo większe szanse na zawodowy sukces nie tylko w szkole, ale również w późniejszym życiu. Problemy związane z mową są częstą przyczyn problemów zarówno edukacyjnych, jak i środowiskowych – może być to powodem drwin. Poprawna wymowa także ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności naukę pisania i czytania. Terapia wad wymowy potrafi wady te skutecznie skorygować.

Najczęściej występujące wady wymowy:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k np. kura – tura, kino – tino,
 • gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski g np. góra – dóra, gitara – ditara,
 • seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż np. myszy – mysy, szafa – safa,
 • jąkanie – zaburzeniu ulega płynność mowy, powtarzane są dźwięki, sylaby, słowa, może występować zjawisko przeciągania pewnych sylab lub robienia pauz w nieodpowiednich miejscach, można zaobserwować trudność wydobycia dźwięku.
 • reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r np. rower – jowej, rower – łoweł.

Terapia wad wymowy – etapy:

  1. Diagnostyka – rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych, przeprowadzanie badań mowy, zdiagnozowanie wady wymowy oraz udostępnienie wyników badań zainteresowanym.
  2. Terapia – wyeliminowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniów, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem. Celem przeprowadzenia terapii wad wymowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych oraz:
 • systematyczne prowadzenie zajęć korygujących wady wymowy,
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny,
 • usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych,
 • usprawnianie słuchu fonematycznego,
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • wyrównywanie opóźnień mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii.

Formularz zgłoszenia

Top